صندوق کارآفرینی

بسمه تعالی

این صندوق خصوصی به خواست خدا با هدف ایجاد شغل و رفع بیکاری و همچنین تولید ثروت از سرمایه های اندک راه اندازی شده است.

ورود به سامانه صندوق

آرشیو مطالب